Definitionkitchen; cooking, cuisine
Unicode U+5e96
Cangjie IPRU
Total strokes8
Unicode radical + strokes 广 nghiễm (53) + 5 strokes
Hán-Việt readingbào
Mandarin (Pinyin) páo
Cantonese (Jyutping) paau4
Vietnamese bào, nhũ "danh bào (người nấu ăn)" (gdhn)