Definitiona village; to dwell together
Unicode U+5e89
Cangjie IPU
Total strokes7
Unicode radical + strokes 广 nghiễm (53) + 4 strokes
Mandarin (Pinyin) dùn
Cantonese (Jyutping) tyun4
Vietnamese đụn, nhũ "đụn khói, đụn thóc" (vhn)