Definitioncurtain
Unicode U+5e68
Cangjie LBNCR
Total strokes16
Unicode radical + strokes 巾 cân (50) + 13 strokes
Hán-Việt readingthiềm xiêm
Mandarin (Pinyin) chān
Cantonese (Jyutping) cim1 zim1
Vietnamese rèm, nhũ "rèm cửa" (vhn)
Vietnamese thiềm, nhũ "thiềm (vành mũ)" (btcn)
Vietnamese xiêm, nhũ "áo xiêm" (gdhn)