Detailed information

Glyph
Definitioncurtain
Unicode U+5e68
Cangjie LBNCR
Total strokes16
Unicode radical
+ strokes
radical 0050
+ 13 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0050
+ 13 strokes
Radical + strokes radical 0050
+ 13 strokes
Radical cân
Mandarin (pinyin) CHAN1
Cantonese (Yale) JIM1
Vietnamese rèm, như "rèm cửa" (vhn)
Vietnamese thiềm, như "thiềm (vành mũ)" (btcn)
Vietnamese xiêm, như "áo xiêm" (gdhn)