Unicode U+5e57
Cangjie LBWIM
Total strokes14
Unicode radical + strokes 巾 cân (50) + 11 strokes
Hán-Việt readingquắc
Mandarin (Pinyin) guó
Cantonese (Jyutping) gwok3
Vietnamese quắc, nhũ "cân quắc" (vhn)
Vietnamese vức, nhũ "vuông vức" (gdhn)