Definitioncurtain that forms wall
Unicode U+5e43
Cangjie LBDMQ
Total strokes12
Unicode radical + strokes 巾 cân (50) + 9 strokes
Hán-Việt readingvi
Mandarin (Pinyin) wéi
Cantonese (Jyutping) wai4
Vietnamese vi, nhũ "vi (màn quây giường)" (gdhn)