Definitionhigh mountain; lofty, eminent
Unicode U+5d27
Cangjie UDCI
Total strokes11
Unicode radical + strokes 山 sơn (46) + 8 strokes
Hán-Việt readingtung
Mandarin (Pinyin) sōng
Cantonese (Jyutping) sung1
Vietnamese tung, nhũ "tung lên" (gdhn)
Vietnamese tuông, nhũ "tuông vào" (gdhn)