Definitionhilly, steep, rugged
Unicode U+5d1a
Cangjie UGCE
Total strokes11
Unicode radical + strokes 山 sơn (46) + 8 strokes
Hán-Việt readinglăng
Mandarin (Pinyin) léng
Cantonese (Jyutping) ling4
Vietnamese lăng, nhũ "lăng tằng (cao vòi vọi)" (gdhn)