Unicode U+5cb9
Total strokes8
Unicode radical + strokes 山 sơn (46) + 5 strokes
Mandarin (Pinyin) tiáo
Vietnamese đèo, nhũ "dốc đèo, trèo đèo lội suối" (gdhn)