Unicode U+5c8b
Cangjie UNHE
Total strokes7
Unicode radical + strokes 山 sơn (46) + 4 strokes
Mandarin (Pinyin) è
Vietnamese gập, nhũ "gập ghềnh; gập sách" (gdhn)