Definitionstraw sandals
Unicode U+5c69
Cangjie SHOB
Total strokes18
Unicode radical + strokes 尸 thi (44) + 15 strokes
Hán-Việt readingcược
Mandarin (Pinyin) juē
Cantonese (Jyutping) goek3
Vietnamese cược, nhũ "cược trước vĩ ba (cong đuôi)" (gdhn)