Definitiongovern; oversee; director
Unicode U+5c39
TCVN Code V1-532B
Cangjie SK
Total strokes4
Unicode radical + strokes 丿 phiệt (4) + 3 strokes
Kang Xi radical
+ strokes
尸 thi (44) + 1 strokes
Radical + strokes 尸 thi (44) + 1 strokes
Hán-Việt readingduẫn doãn
Mandarin (Pinyin) yǐn
Cantonese (Jyutping) wan5
Vietnamese doãn, nhũ "phủ doãn (chức quan đời xưa)" (vhn)
Vietnamese duẫn, nhũ "duẫn (xem doãn)" (gdhn)