Definitionlame
Unicode U+5c2a
Cangjie KUMG
Total strokes7
Unicode radical + strokes 尢 uông (43) + 4 strokes
Radical + strokes 王 ngọc (96) + 3 strokes
Hán-Việt readinguông
Mandarin (Pinyin) wāng
Cantonese (Jyutping) wong1
Vietnamese uông, nhũ "khập khiễng (què)" (gdhn)