Definitionyounger of brothers; father's younger brother younger brother of a husband
Unicode U+5c17
Cangjie YMF
Total strokes6
Unicode radical + strokes 小 tiểu (42) + 3 strokes
Mandarin (Pinyin) shú
Vietnamese thúc, nhũ "thúc (tên đậu to hạt)" (gdhn)
Vietnamese thảm, nhũ "thảm thắc (thổn thức)" (gdhn)