Definitionoffspring, child; fruit, seed of; 1st terrestrial branch
Unicode U+5b50
Cangjie ND
Total strokes3
Unicode radical + strokes 子 tử (39) + 0 strokes
Hán-Việt readingtử
Mandarin (Pinyin) zi
Cantonese (Jyutping) zi2
Vietnamese tí, nhũ "giờ tí" (vhn)
Vietnamese tử, nhũ "phụ tử" (btcn)
Vietnamese tở, nhũ "tở (lanh lẹ)" (gdhn)