Definition(your) daughter
Unicode U+5b21
Cangjie VBBE
Total strokes16
Unicode radical + strokes 女 nữ (38) + 13 strokes
Mandarin (Pinyin) ài
Cantonese (Jyutping) oi3
Vietnamese ái, nhũ "lệnh ái (tục gọi con gái người khác)" (gdhn)