Detailed information

Glyph
Definitionbeautiful, lovely, pretty, graceful
Unicode U+5b0b
Cangjie VRRJ
Total strokes15
Unicode radical
+ strokes
radical 0038
+ 12 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0038
+ 12 strokes
Radical + strokes radical 0038
+ 12 strokes
Radical nữ
Mandarin (pinyin) CHAN2
Cantonese (Yale) SIM4 SIN4
Vietnamese thiền, như "thiền quyên (vẻ đẹp người con gái)" (gdhn)
Vietnamese thuyền, như "gái thuyền quyên" (gdhn)