Definitiongraceful, charming, fascinating
Unicode U+5b08
Cangjie VGGU
Total strokes15
Unicode radical + strokes 女 nữ (38) + 12 strokes
Hán-Việt readingliểu nhiêu nhiễu
Mandarin (Pinyin) ráo
Cantonese (Jyutping) jiu4
Vietnamese nhiêu, nhũ "cô nhiêu" (gdhn)