Definitionan ugly woman
Unicode U+5ab8
Cangjie VUMI
Total strokes13
Unicode radical + strokes 女 nữ (38) + 10 strokes
Hán-Việt readingsi xuy xí
Mandarin (Pinyin) chī
Cantonese (Jyutping) ci1
Vietnamese si, nhũ "si (xấu xí)" (gdhn)
Vietnamese sầy, nhũ "sầy da" (vhn)
Vietnamese xuy, nhũ "tự xuy" (btcn)