Definitiongive birth child; complaisant
Unicode U+5a29
Cangjie VNAU
Total strokes10
Unicode radical + strokes 女 nữ (38) + 7 strokes
Hán-Việt readingvãn
Mandarin (Pinyin) miǎn wǎn
Cantonese (Jyutping) maan5 min5
Vietnamese miễn, nhũ "phân miễn (đẻ non)" (gdhn)
Vietnamese vãn, nhũ "uyển vãn (thuỳ mị)" (gdhn)