Definitionbeautiful, attractive, charming, graceful
Unicode U+5a09
Cangjie VLWS
Total strokes10
Unicode radical + strokes 女 nữ (38) + 7 strokes
Hán-Việt readingphinh
Mandarin (Pinyin) pīng
Cantonese (Jyutping) ping1
Vietnamese sính, nhũ "sính đình (nết na dịu dàng)" (gdhn)