Detailed information

Glyph
Definitionjealous, envious
Unicode U+59ac
Total strokes8
Unicode radical
+ strokes
radical 0038
+ 5 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0038
+ 5 strokes
Radical + strokes radical 0038
+ 5 strokes
Radical nữ
Mandarin (pinyin) DU4
Vietnamese đó, như "ở đó; đó đây" (vhn)
Vietnamese đố, như "đố kị; thách đố" (btcn)
Vietnamese đủ, như "đủ lớn" (btcn)
Vietnamese đo, như "đắn đo; so đo; sâu đo" (gdhn)
Vietnamese đú, như "đú đởn" (gdhn)