Definitioninterfere with, impede, obstruct
Unicode U+59a8
Cangjie VYHS
Total strokes7
Unicode radical + strokes 女 nữ (38) + 4 strokes
Hán-Việt readingphương
Mandarin (Pinyin) fáng fāng
Cantonese (Jyutping) fong4
Vietnamese phòng, nhũ "phòng (thiệt hại)" (gdhn)
Vietnamese phương, nhũ "phương phi, phương hại" (gdhn)