Detailed information

Glyph
Definitionin sequence, orderly; abundant
Unicode U+5955
Cangjie YCK
Total strokes9
Unicode radical
+ strokes
radical 0037
+ 6 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0037
+ 6 strokes
Radical + strokes radical 0037
+ 6 strokes
Radical đại
Mandarin (pinyin) YI4 ZHUANG3
Cantonese (Yale) YIK6
Vietnamese dịch, như "thần thái dịch dịch (rạng rỡ phây phây)" (gdhn)