Definitionoffer; receive; serve; respect
Unicode U+5949
TCVN Code V1-5153
Cangjie QKQ
Total strokes8
Unicode radical + strokes 大 đại (37) + 5 strokes
Hán-Việt readingphụng
Mandarin (Pinyin) fèng
Cantonese (Jyutping) fung6
Vietnamese phụng, nhũ "cung phụng" (vhn)
Vietnamese vụng, nhũ "vụng trộm; vụng về" (gdhn)