Definitionscholar, gentleman; soldier
Unicode U+58eb
TCVN Code V1-5139
Cangjie JM
Total strokes3
Unicode radical + strokes 士 sĩ (33) + 0 strokes
Hán-Việt reading
Mandarin (Pinyin) shì
Cantonese (Jyutping) si6
Vietnamese sãi, nhũ "sãi vãi" (gdhn)
Vietnamese sõi, nhũ "sành sõi" (gdhn)
Vietnamese sĩ, nhũ "kẻ sĩ, quân sĩ" (vhn)
Vietnamese sỡi, nhũ "âm khác của sĩ" (gdhn)