Detailed information

Glyph
Definitionscholar, gentleman; soldier
Unicode U+58eb
Cangjie JM
Total strokes3
Unicode radical
+ strokes
radical 0033
+ 0 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0033
+ 0 strokes
Radical + strokes radical 0033
+ 0 strokes
Radical
Mandarin (pinyin) SHI4
Cantonese (Yale) SI6
Vietnamese sĩ, như "kẻ sĩ, quân sĩ" (vhn)
Vietnamese sãi, như "sãi vãi" (gdhn)
Vietnamese sõi, như "sành sõi" (gdhn)
Vietnamese sỡi, như "âm khác của sĩ" (gdhn)