Definitionembankment; dam
Unicode U+58e9
Cangjie GMBB
Total strokes24
Unicode radical + strokes 土 thổ (32) + 21 strokes
Hán-Việt reading
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) baa3
Vietnamese bá, nhũ "lan hà bá (đập chặn sông)" (gdhn)