Unicode U+58b1
TCVN Code V3-307A
Cangjie GNOT
Total strokes15
Unicode radical + strokes 土 thổ (32) + 12 strokes
Mandarin (Pinyin) dèng
Cantonese (Jyutping) dang3
Vietnamese đắng, nhũ "đăng đắng; mướp đắng" (vhn)