Definitionto plaster; to pave
Unicode U+5881
Cangjie GAWE
Total strokes14
Unicode radical + strokes 土 thổ (32) + 11 strokes
Hán-Việt readingmạn
Mandarin (Pinyin) màn
Cantonese (Jyutping) maan6
Vietnamese mạn, nhũ "mạn tường (quét vôi)" (gdhn)
Vietnamese mặn, nhũ "đất mặn" (vhn)