Detailed information

Glyph
Definitionhigh and dry place
Unicode U+584f
Cangjie GUMT
Total strokes13
Unicode radical
+ strokes
radical 0032
+ 10 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0032
+ 10 strokes
Radical + strokes radical 0032
+ 10 strokes
Radical thổ
Mandarin (pinyin) KAI3
Cantonese (Yale) HOI2
Vietnamese khải, như "khải (khu đất cao mà khô)" (gdhn)