Definitionhigh and dry place
Unicode U+584f
Cangjie GUMT
Total strokes13
Unicode radical + strokes 土 thổ (32) + 10 strokes
Hán-Việt readingkhải
Mandarin (Pinyin) kǎi
Cantonese (Jyutping) hoi2
Vietnamese khải, nhũ "khải (khu đất cao mà khô)" (gdhn)