Detailed information

Glyph
Definitionwall; stop, prevent; stop up
Unicode U+5835
Cangjie GJKA
Total strokes12
Unicode radical
+ strokes
radical 0032
+ 9 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0032
+ 9 strokes
Radical + strokes radical 0032
+ 9 strokes
Radical thổ
Mandarin (pinyin) DU3 POU3
Cantonese (Yale) DOU2
Vietnamese đổ, như "đổ kích (đón đánh); đổ chuỷ (bóp họng không cho nói)" (vhn)