Definitiondam; embankment, dike, bank
Unicode U+5830
Cangjie GSAV
Total strokes12
Unicode radical + strokes 土 thổ (32) + 9 strokes
Hán-Việt readingyển
Mandarin (Pinyin) yàn
Cantonese (Jyutping) jin2
Vietnamese yển, nhũ "yển (dụng cụ đập đất)" (gdhn)