Unicode U+581b
Cangjie GMRW
Total strokes12
Unicode radical + strokes 土 thổ (32) + 9 strokes
Hán-Việt readingbức
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) pik1
Vietnamese bậc, nhũ "bậc trên" (btcn)
Vietnamese bức (btcn)
Vietnamese bực, nhũ "bực tức" (vhn)