Definitionport city
Unicode U+57e0
Cangjie GHRJ
Total strokes11
Unicode radical + strokes 土 thổ (32) + 8 strokes
Hán-Việt readingphụ
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) bou6 fau6
Vietnamese phụ, nhũ "thương phụ (cảng)" (gdhn)