Definitionlevel ground; Japanese measure
Unicode U+576a
Cangjie GMFJ
Total strokes8
Unicode radical + strokes 土 thổ (32) + 5 strokes
Hán-Việt readingbình
Mandarin (Pinyin) píng
Cantonese (Jyutping) ping4
Vietnamese bình, nhũ "bình nguyên" (gdhn)