Detailed information

Glyph
Definitioncollapse; landslide
Unicode U+574d
Cangjie GBY
Total strokes7
Unicode radical
+ strokes
radical 0032
+ 4 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0032
+ 4 strokes
Radical + strokes radical 0032
+ 4 strokes
Radical thổ
Mandarin (pinyin) TAN1
Cantonese (Yale) TAAN1
Vietnamese đàn, như "diễn đàn, văn đàn; đăng đàn" (vhn)
Vietnamese than, như "than (sụp đổ)" (gdhn)