Unicode U+5749
Cangjie GPU
Total strokes7
Unicode radical + strokes 土 thổ (32) + 4 strokes
Mandarin (Pinyin) tún
Cantonese (Jyutping) nang4 tyun4
Vietnamese chốn, nhũ "nơi chốn" (gdhn)
Vietnamese trốn, nhũ "trốn thoát" (gdhn)