Definitionrest room
Unicode U+570a
Cangjie WQMB
Total strokes11
Unicode radical + strokes 囗 vi (31) + 8 strokes
Hán-Việt readingthanh
Mandarin (Pinyin) qīng
Cantonese (Jyutping) cing1
Vietnamese thanh, nhũ "thanh (nhà vệ sinh)" (gdhn)