Definitionstable, corral, enclosure; frontier, border
Unicode U+5709
Cangjie WGTJ
Total strokes11
Unicode radical + strokes 囗 vi (31) + 8 strokes
Hán-Việt readingngữ
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) jyu5
Vietnamese ngữ, nhũ "bờ cõi" (gdhn)
Vietnamese vũ, nhũ "vũ (khuông nuôi ngựa); vũ vũ (dáng lờ đờ)" (gdhn)