Definitionloquacious; nag
Unicode U+56cc
Cangjie RTND
Total strokes23
Unicode radical + strokes 口 khẩu (30) + 20 strokes
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) sou1
Vietnamese tô, nhũ "lỗ tô (nói nhiều)" (gdhn)