Detailed information

Glyph
Definitionmetric ton
Unicode U+5678
Cangjie RPUC
Total strokes16
Unicode radical
+ strokes
radical 0030
+ 13 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0030
+ 13 strokes
Radical + strokes radical 0030
+ 13 strokes
Radical khẩu
Mandarin (pinyin) DUN1 HAN3 LAN2
Cantonese (Yale) DEUN1
Vietnamese đốn, như "đốn vị (mức chở nặng tính ra tấn)" (gdhn)