Definitionton (metric or English)
Unicode U+5678
Cangjie RPUC
Total strokes16
Unicode radical + strokes 口 khẩu (30) + 13 strokes
Mandarin (Pinyin) dūn
Cantonese (Jyutping) deon1
Vietnamese đốn, nhũ "đốn vị (mức chở nặng tính ra tấn)" (gdhn)