Definitionthe roaring of wild beasts; to howl, to wail, to bawl
Unicode U+5637
Total strokes15
Unicode radical + strokes 口 khẩu (30) + 12 strokes
Hán-Việt readinghào
Mandarin (Pinyin) háo
Cantonese (Jyutping) hou4
Vietnamese hào, nhũ "hào (tiếng chó sói hú)" (gdhn)