Detailed information

Glyph
Definitionbackbite
Unicode U+5600
Cangjie RYCB
Total strokes14
Unicode radical
+ strokes
radical 0030
+ 11 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0030
+ 11 strokes
Radical + strokes radical 0030
+ 11 strokes
Radical khẩu
Mandarin (pinyin) DI2
Cantonese (Yale) DIK6
Vietnamese đích, như "đích đích (tiếng tích tắc của đồng hồ)" (gdhn)