Definitionbackbite
Unicode U+5600
Cangjie RYCB
Total strokes14
Unicode radical + strokes 口 khẩu (30) + 11 strokes
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) dik1 dik6
Vietnamese đích, nhũ "đích đích (tiếng tích tắc của đồng hồ)" (gdhn)