Definitioncackling of fowls to gag, to vomit
Unicode U+55dd
Cangjie RMRB
Total strokes13
Unicode radical + strokes 口 khẩu (30) + 10 strokes
Mandarin (Pinyin)
Cantonese (Jyutping) gaak3
Vietnamese cách, nhũ "ể cách (ung thư thực quản)" (gdhn)