Detailed information

Glyph
Definitionsingle, individual, only; lone
Unicode U+55ae
Cangjie RRWJ
Total strokes12
Unicode radical
+ strokes
radical 0030
+ 9 strokes
KangXi radical
+ strokes
radical 0030
+ 9 strokes
Radical + strokes radical 0030
+ 9 strokes
Radical khẩu
Mandarin (pinyin) DAN1
Cantonese (Yale) DAAN1
Vietnamese đơn, như "cô đơn; đơn từ; đơn thuốc" (vhn)
Vietnamese đan, như "đan áo, đan lát" (btcn)
Vietnamese thiền, như "xem đan" (gdhn)
Vietnamese truyên (gdhn)