Definitionkeep talking, chattering; mumble
Unicode U+5583
Cangjie RJBJ
Total strokes12
Unicode radical + strokes 口 khẩu (30) + 9 strokes
Hán-Việt readingnam
Mandarin (Pinyin) nán
Cantonese (Jyutping) naam4
Vietnamese nôm, nhũ "nôm na" (vhn)
Vietnamese nam, nhũ "nam nam (nói thầm)" (btcn)
Vietnamese nêm, nhũ "nêm canh" (btcn)