Definitioncoax; beguile, cheat, deceive
Unicode U+54C4
TCVN Code V1-4F2C
Cangjie RTC
Total strokes9
Unicode radical + strokes 口 khẩu (30) + 6 strokes
Hán-Việt readinghống
Mandarin (Pinyin) hōng hòng hǒng
Cantonese (Jyutping) hung2 hung3 hung6
Vietnamese hòng, nhũ "chớ hòng, đừng hòng" (gdhn)
Vietnamese hóng (ty_tdcn)
Vietnamese họng, nhũ "cuống họng; cứng họng; họng súng" (vhn)
Vietnamese hống, nhũ "hội hống hài tử (biết dỗ trẻ con); hống phiến (nói xạo, đùa dai)" (btcn)
Vietnamese ngọng, nhũ "nói ngọng" (gdhn)
Vietnamese rống, nhũ "bò rống" (gdhn)