Definitionlaugh
Unicode U+548D
TCVN Code V0-312A
Cangjie RIR
Total strokes8
Unicode radical + strokes 口 khẩu (30) + 5 strokes
Hán-Việt readinghay thai
Mandarin (Pinyin) hāi
Cantonese (Jyutping) hoi1
Vietnamese hay, nhũ "hay là; ô hay" (vhn)
Vietnamese thay, nhũ "đẹp thay" (btcn)