Definitionbig building, mansion
Unicode U+53A6
Cangjie MMUE
Total strokes12
Unicode radical + strokes 厂 hán (27) + 10 strokes
Hán-Việt readinghạ
Mandarin (Pinyin) shà xià
Cantonese (Jyutping) haa6
Vietnamese hè, nhũ "hè nhà" (gdhn)
Vietnamese hạ, nhũ "Hạ môn (đô thị ở đảo)" (gdhn)