Definitionstill, but; decline; retreat
Unicode U+537B
Cangjie CRSL
Total strokes9
Unicode radical + strokes 卩 tiết (26) + 7 strokes
Hán-Việt readingkhước
Mandarin (Pinyin) què
Cantonese (Jyutping) koek3
Vietnamese khước, nhũ "khước từ" (vhn)