Definitionstill, but; decline; retreat
Unicode U+5374
Cangjie GISL
Total strokes7
Unicode radical + strokes 卩 tiết (26) + 5 strokes
Hán-Việt readingkhước
Mandarin (Pinyin) què
Cantonese (Jyutping) koek3
Vietnamese khước, nhũ "khước từ" (gdhn)